Vad är soliditet – soliditet formel, så räknar du!Alla artiklar

Soliditet är ett viktigt nyckeltal inom ekonomisk analys som används för att bedöma ett företags finansiella stabilitet och långsiktiga överlevnadsförmåga. Nyckeltalet ger en indikation på hur stor del av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital, jämfört med skulder. För investerare, långivare och andra intressenter är soliditet en avgörande faktor när de ska bedöma ett företags risknivå.

En hög soliditet ses som positiv eftersom det indikerar att företaget är mindre beroende av skuldfinansiering, vilket i sin tur minskar risken för insolvens. I den här artikeln kommer vi att utforska vad soliditet är, hur man beräknar den, och varför den är viktig.

Vad innebär soliditet?

Soliditet i sin enklaste form, mäter ett företags finansiella hälsa genom att jämföra dess eget kapital med dess totala tillgångar. Detta nyckeltal använder sig av information från företagets balansräkning och kan tolkas som en indikator på företagets långsiktiga överlevnadskapacitet.

En hög soliditet tyder på att företaget har en stark finansiell struktur och är väl rustat för att hantera ekonomiska nedgångar, medan en låg soliditet kan signalera finansiella svårigheter och en högre risk för konkurs. Sokiditeten är dessutom bra att kunna räkna ut när det kommer till allt ifrån bokföring, skatt, upplupna intäkter och annan beräkning för ett företag och dess totala kapital.

Soliditetens formel

För att beräkna soliditeten används följande formel:
Justerat eget kapital = Eget kapital + ((1- skattesats) * obeskattade reserver)

När du sedan får fram det justerade egna kapitalet använder du formeln för soliditet enligt nedan.
Soliditet i % = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Eget kapital hittar du på passivsidan i balansräkningen och inkluderar posterna bundet eget kapital samt fritt eget kapital. Totala tillgångar finns på aktivsidan i balansräkningen och består av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar.

Resultatet av denna formel angives vanligtvis i procent och visar direkt vilken andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.

Så räknar du ut soliditeten

För att beräkna soliditeten behöver du först ta fram siffrorna för eget kapital och totala tillgångar från företagets balansräkning. Låt oss säga att ett företags eget kapital uppgår till 500 000 kronor och dess totala tillgångar är 1 000 000 kronor. Genom att använda ovan formel kan du direkt få ut soliditeten utan krångel.

Detta innebär i denna beräkning att hälften av företagets tillgångar är finansierade med eget kapital, vilket är en relativt stark finansiell position. Genom att regelbundet beräkna och analysera soliditeten kan företagsledningen och intressenter hålla ett öga på företagets finansiella hälsa och vidta åtgärder för att bibehålla eller förbättra dess stabilitet.

Varför är soliditet viktig?

Soliditet är en viktig indikator på ett företags förmåga att stå emot finansiella turbulenser och säkerställa långvarig tillväxt. En stabil soliditet visar att företaget inte är överbelånat och har tillräckligt med egna resurser för att finansiera sin verksamhet och investeringar. Dessutom betraktas företag med hög soliditet ofta som mindre riskfyllda av långivare och investerare, vilket kan leda till lägre räntekostnader och bättre tillgång till finansiering.

En annan viktig aspekt av soliditeten är dess inverkan på företagets rörlighet och strategiska val. Företag med hög soliditet har större flexibilitet att agera snabbt på marknadsförändringar, investera i nya projekt eller hantera oväntade utgifter utan att behöva ta upp ytterligare lån.

Detta skapar en stabil grund för innovation och tillväxt. Soliditet är dock inte det enda nyckeltalet som bör användas för att bedöma ett företags ekonomiska hälsa. Det är viktigt att kombinera soliditet med andra nyckeltal som likviditet, skuldsättningsgrad och avkastning på eget kapital för att få en heltäckande bild av företagets finansiella ställning.

Sammanfattningsvis är soliditet ett centralt nyckeltal som ger viktig insikt i ett företags finansiella styrka och stabilitet. Genom att förstå vad soliditet är, hur den beräknas och varför den är viktig, kan företagsledare, investerare och andra intressenter göra mer informerade beslut och bidra till att säkerställa företagets långsiktiga framgång.

Lämna en kommentar